مشارکت سیاسی زنان چالش ها و فرصت ها

موسسه حمایتی پژوهشی حقوق بشر افغان گفتمان انتخابات و چگونگی مشارکت سیاسی زنان را به هدف بهبود کیفی و کمی اشتراک زنان در روند سیاسی و مشخصا انتخابات پیش رو با اشتراک نامزدان انتخابات، فعالین سیاسی و مدنی، دانشجویان و علاقه‌مندان امور سیاسی ولایات بلخ، جوزجان و سمنگان، در شهر مزار شریف دایر نمود.


POSTED 2018-06-10

RECENT ACTIVITIESAHRRAO-IWPR second summer school

Justice and human rights can be exercised and experienced in a society where its citizens are dare to claim for the rule of law and human rights: Considering the fact that citizens can play fundamental role to have a society devoid of violence and in accordance to the rule of law and justice, and taking into account that due to many

READ MORE

مشارکت سیاسی زنان چالش ها و فرصت ها

موسسه حمایتی پژوهشی حقوق بشر افغان گفتمان انتخابات و چگونگی مشارکت سیاسی زنان را به هدف بهبود کیفی و کمی اشتراک زنان در روند سیاسی و مشخصا انتخابات پیش رو با اش

READ MORE